کلاه بوقی بلند زری دار کارتونی
مینیون ،کیتی ،فروزن و ...

**تم تولدی  مینیون**