شمع تولدی پایه دار مدادی کوتاه

** شمع 6 عددی مدادی بلند پایه دار** شمع ها را درون پایه های مخصوص خود قرار دهید وبعد بر روی کیک بچینید.